InTouch+ системийн зааварчилгаа

InTouch+ нь ОУАЭА гаас зохион байгуулагдах гэж буй сургалт, семинар, уулзалтад гишүүн орнуудыг төлөөлсөн нэр дэвшигчид, оролцогчид болон баталгаажуулагч нарт зориулс ан цахим систем болно.

InTouch+ систем нь Техникийн хамтын ажиллагааны газрын InTouch платформын сайжруулсан, өргөтгөсөн хэлбэр юм.

NUCLEUS системд бүртгүүлсэний дараа, тухайн оролцох уулзалт, сургалт, семинар болон бусад техникийн хамтын ажиллагааны хүрээнд явагдаж буй арга хэмжээнд InTouch+ системээр бүртгүүлнэ. Төслийн хамтрагч талууд болон улсын эрх бүхий байгууллагууд (үүнд: үндэсний зохицуулагчид, туслахууд, бүс нутгийн төслүүдийн үндэсний зохицуулагчид багтана. InTouch+ системд нэвтрэн орж, техникийн хамтын ажиллагааны арга хэмжээнд оролцох хүсэлтэй нэр дэвшигчийн мэдээллийг хянан баталгаажуулна. Мөн ОУАЭА-ийн хөтөлбөр, арга хэмжээнд оролцох хүсэлтэй нэр дэвшигчдийн мэдээллийн баталгаажуулахад InTouch+ системийг ашиглаж болно. Цөмийн энергийн салбарын байгууллагууд, Байнгын төлөөлөгчийн газрууд болон Гадаад харилцааны яамнаас InTouchPlus системийн хэрэглэх сонирхолтой бол InTouchPlus.Contact-Point@iaea.org. руу хандаж болно.

Зааварчилгааг Монгол хэлээр татах

Зааварчилгааг Англи хэлээр татах

Газрын зураг

Бидэнтэй нэгдээрэй