Дүрэм журам

"Цөмийн төхөөрөмж, цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаанаас үүсэх хаягдлын аюулгүй ажиллагааны дүрэм"
“Цацраг идэвхт ашигт малтмалыг олборлох, боловсруулах үйл ажиллагаанд мөрдөх цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм” (Цөмийн энергийн комиссын 2018 оны 01 дүгээр тогтоол)
“Цооногийн каротажийн судалгаанд цацраг идэвхт битүү үүсгүүр ашиглахад мөрдөх цацрагийн аюулгүйн дүрэм” (Цөмийн энергийн комиссын 2017 оны 12 дугаар тогтоол)
“Зөөврийн цөмийн хэмжүүр ашиглахад мөрдөх цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм” (Цөмийн энергийн комиссын 2017 оны 11 дүгээр тогтоол)
“Суурин цөмийн хэмжүүр ашиглахад мөрдөх цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм” (Цөмийн энергийн комиссын 2017 оны 10 дугаар тогтоол)
“Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй ажиллагааны үндсэн дүрэм” (Цөмийн энергийн комиссын 2016 оны 01 дүгээр тогтоол)
“Хүдрийн олборлолт, боловсруулалтаас үүсэх цацраг идэвхт хаягдлын менежментийн дүрэм” (Цөмийн энергийн комиссын 2015 оны 14 дүгээр тогтоол)
“Цацраг идэвхт ашигт малтмалын хайгуул, судалгааны цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм” (Цөмийн энергийн комиссын 2015 оны 13 дугаар тогтоол)
“Цацрагийн үүсгүүрийн аюулгүй байдлыг хангах дүрэм” (Цөмийн энергийн комиссын 2015 оны 12 дугаар тогтоол)
“Цацрагтай холбогдолтой үйл ажиллагаа эрхэлж буй байгууллагын цацрагийн аюулгүйн албаны дүрэм” (Цөмийн энергийн комиссын 2015 оны 06 дугаар тогтоол)
“Цацрагийн аюулгүйн норм” (Цөмийн энергийн комиссын 2015 оны 06 дугаар тогтоол)
“Цацрагийн ослоос хамгаалах үйл ажиллагааны улсын төлөвлөгөө” (Засгийн газрын 2020 оны 228 дугаар тогтоол)
“Цөмийн материалыг бүртгэх, хянах журам” (Засгийн газрын 2020 оны 229 дүгээр тогтоол)
Газар доор хүчлээр уусган олборлоход мөрдөх техникийн зохицуулалт (Засгийн газрын 2015 оны 160 дугаар тогтоол)
Цацраг идэвхт материалыг аюулгүй тээвэрлэх дүрэм (Засгийн газрын 2019 оны 243 дугаар тогтоол).

Газрын зураг

Бидэнтэй нэгдээрэй