Худалдан авах ажиллагаа

ЦЭК-ын Ажлын албаны 2022 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг батлуулж, ЦЭКАА/202201001 дугаартай “Цацрагийн хэмжилтийн багаж, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх” 50,285,000 төгрөгийн тендерийг зохион байгуулж, ирүүлсэн 1 тендерийн баримт бичигт үнэлгээ хийж, тендер шалгаруулалтын өгөгдлийн хүснэгтэд заасан шалгуур үзүүлэлтүүдийг бүрэн хангаагүй үндэслэлээр татгалзаж дахин зарлахаар шийдвэрлэж, захиалагчид зөвлөмжийг хүргүүлж ажилласан.

Шинэ цонхонд харах

Бусад худалдан авах ажиллагаа

Газрын зураг

Бидэнтэй нэгдээрэй