Service fee

Service fee

Цөмийн энергийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1.3-т заасан үйл ажиллагааг Цөмийн энергийн комиссоос олгосон тусгай зөвшөөрөлтэйгээр эрхэлнэ.

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 34 дүгээр зүйл.Цацраг идэвхт ашигт малтмал, цөмийн энергийн чиглэлээр зөвшөөрөл олгоход хураах тэмдэгтийн хураамжийн хэмжээ

Дэлгэрэнгүй →

Online Service

Contract, form, instructions

Training

Service fee