Нэгдэн орохоор төлөвлөж буй гэрээ конвенциуд

1. Цөмийн аюулгүй ажиллагааны тухай конвенц
2. Ашигласан түлшний болон цацраг идэвхт хаягдлын менежментийн аюулгүй ажиллагааны тухай конвенц
3. Цөмийн материалыг биечлэн хамгаалах тухай конвенцын 2005 оны нэмэлт
4. Бага хэмжээний цөмийн материалын шинэчилсэн протокол