Албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх журам

Дараах холбоосоор орж харна уу

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16123495513731&showType=1

Бусад албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх журам

Газрын зураг

Бидэнтэй нэгдээрэй