ЦӨМИЙН ЭНЕРГИЙН КОМИССЫН АЛБАН ХААГЧДЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ

Боловсролын түвшин

Цөмийн энергийн комиссын Ажлын албанд 29 ажилтан ажиллаж байгаас доктор зэрэгтэй 2, магистр зэрэгтэй 12, бакалавр зэрэгтэй 15 албан хаагчид төрийн захиргаа болон төрийн үйлчилгээний албан тушаалд ажиллаж байна.

Боловсролын гадаад болон дотоод судалгаа Цөмийн энергийн комиссын Ажлын алба нь 29 албан хаагчидтай. Үүнээс 12 албан хаагчид гадаад улсад бакалавр, магистр болон доктороор суралцаж төгссөн нь 41%,  17 албан хаагчид дотооддоо суралцаж төгссөн нь 59% -ийг эзэлж байна.

Жендерийн харьцаа Цөмийн энергийн комиссын Ажлын алба нь 29 албан хаагчидтай. Үүнээс 14 эрэгтэй ажилчид байгаа нь нийт албан хаагчдын 48%, 15 эмэгтэй ажилчид байгаа нь 52%-ийг эзэлж байна.

Насжилтын судалгаа Цөмийн энергийн комиссын Ажлын алба нь:

  • 18 – 24 насны албан хаагч – 1     / 3.4%/

  • 25 – 34 насны албан хаагч – 12  /41.3%/

  • 35 – 44 насны албан хаагч – 7    /23.8%/

  • 45 – 54 насны албан хаагч  – 5   /17.0%/

  • 55 – 59 насны албан хаагч  – 2   / 6.8%/

  • 60 дээш насны албан хаагч – 2  / 6.8%/

Нийт 29 албан хаагчидтайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Үүнээс үзэхэд хамгийн их 25 – 34 насны албан хаагчид 41%-ийг эзэлж байгаа нь залуу боловсон хүчнээр хангагдсан байна.

Бусад хүний нөөцийн тайлан

Газрын зураг

Бидэнтэй нэгдээрэй