Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2022

Цөмийн энергийн комиссын ажлын Албаны 2022 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Харах

Бусад авлигын эсрэг үйл ажиллагаа

Газрын зураг

Бидэнтэй нэгдээрэй