“Эмнэлгийн ослын үеийн хариу арга хэмжээ болон хяналтын байгууллагын үүрэг оролцоо” сэдэвт бүсийн сургалт зохион байгуулагдаж байна.

.