Олон улсын атомын энергийн агентлаг (ОУАЭА)-аас “Цөмийн аюулгүй байдлын ирээдүй” сэдэвт эссэ бичлэгийн уралдааныг залуу эрдэмтэн, судлаачдын дунд зарлаж байна. ОУАЭА-аас “Цөмийн аюулгүй байдал: Тогтворжуулах ба бэхжүүлэх хүчин чармайлт” сэдэвт олон улсын бага хурлыг 2020 оны 02 дугаар сарын 10-14-ний өдрүүдэд Австри Улсын Вена хотноо зохион байгуулна. Хурлаар улс орнуудын цөмийн аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх, цөмийн аюулгүй байдалд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, ОУАЭА-ийн цөмийн аюулгүй байдлын удирдамж, сайн туршлагуудыг дэмжих, цөмийн аюулгүй байдлын чиглэлээр хэрэгжүүлэх цаашдын арга хэмжээнүүдийг боловсронгуй болгох талаар хэлэлцэнэ. (2019-05-23 07:22:00)

Мэдээ

Дундговь, Дорноговь аймгуудад цацраг идэвхт ашигт малтмалын хайгуул, судалгааны үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагуудад хийсэн цөмийн болон цацрагийн хяналт шалгалтын ажлын дүнгийн тухай

Улсын ерөнхий байцаагчийн баталсан удирдамжийн дагуу Дундговь, Дорноговь аймгуудад цацраг идэвхт ашигт малтмалын үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагуудад Цөмийн энергийн тухай хууль, Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль, Ашигт малтмалын тухай хууль, Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль болон Цацрагийн хамгаалалт аюулгүй байдлын холбогдолтой дүрэм, журам, стандартын хэрэгжилтэнд 2010 оны 07 дугаар сарын 21-26-ны өдрүүдэд хяналт, шалгалт хийлээ.
 
Хяналтанд хамрагдсан байгууллагуудад Цөмийн энергийн тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2.4, 28.2.6, 34 дүгээр зүйлийн 34.1, 43 дугаар зүйлийн 43.1, Цацраг идэвхт бодис, ионжуулагч цацрагийн  бусад үүсгүүртэй ажиллах ариун цэврийн үндсэн дүрмийн 6.3, 7.1, Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлий 31.2 дахь заалтуудыг зөрчсөн нийтлэг зөрчлүүд илэрлээ. 
 
Хяналт шалгалтын ажлын дүнг үндэслэн нийт 13 зөрчлийг илрүүлэн зөрчил дутагдлыг арилгуулахаар улсын байцаагчийн хамтарсан 2 албан шаардлага хүргүүлж, Цөмийн энергийн тухай хуулийн 50 дугаар зүйлийн 50.1.9 дэхь заалтыг үндэслэн шийтгэвэр ноогдуулж, торгуулийн арга хэмжээ авлаа.
 
ЦӨМИЙН БОЛОН ЦАЦРАГИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР