Цөмийн энергийн комиссын Ажлын албанд дараах нээлттэй ажлын байранд сонгон шалгаруулж авна. (2020-05-28 04:08:00)

Мэдээ

Цацрагийн аюулгүйн норм шинэчлэгдэн батлагдлаа

Цацрагийн аюулгүйн норм шинэчлэгдэн батлагдлаа

Цөмийн энергийн комиссын 2015 оны 07 дугаар сарын 28-ны өдрийн 06 дугаар тогтоолоор “Цацрагийн  аюулгүйн норм”, “Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа эрхэлж буй байгууллагын цацрагийн аюулгүйн албаны дүрэм”-ийг баталсан.

Монгол Улсын хууль зүйн яам дээрх тогтоолыг Засгийн газрын 2010 оны 199 дүгээр тогтоолоор баталсан “Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэр гаргах журам”-ын дагуу захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн улсын нэгдсэн бүртгэлийн 3557 дугаарт 2015 оны 09 дүгээр сарын 21-ны өдөр бүртгэлээ.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2015 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдрийн 72 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Цөмийн энергийн комиссын дүрэм”-ийн 3 дугаар бүлгийн 3.6-д зааснаар Комиссын гаргасан шийдвэрийг цацраг идэвхт ашигт малтмал болон цөмийн энерги ашиглах үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, албан тушаалтан, иргэд өмчийн төрөл, хэлбэр үл харгалзан дагаж мөрдөнө.

Дээрх норм, дүрмийг манай байгууллагын цахим хуудасны Хууль, эрх зүй хавтасны дүрэм, журам  цэснээс татан авна уу.