Цөмийн энергийн комиссын Ажлын албанд дараах нээлттэй ажлын байранд сонгон шалгаруулж авна. (2020-05-28 04:08:00)

Цөмийн эрчим хүчний талаарх ард иргэдийн санал бодлын судалгаа

Цөмийн эрчим хүчний талаарх ард иргэдийн санал бодлын судалгаа

Санал асуулгын зорилго: Цөмийн эрчим хүчийг ашиглах талаар ард иргэдийн хандаж буй анхан шатны хандлагыг тодорхойлох. Санал асуулгын үр дүн нь Монгол оронд цөмийн эрчим хүчийг ашиглахад ард түмний зөвшөөрөл авах стратеги боловсруулахад хэрэгтэй үндэслэл болно.

Санал асуулга өгөх