2020-2021 хичээлийн жилд ОХУ-ын Засгийн Газрын ирүүлсэн тэтгэлэгт хуваарийн дагуу оросын их дээд сургуулиудад үнэ, төлбөргүй суралцахаар сонгон шалгаруулалтанд оролцох хүсэлтэй хүмүүсийг 2020 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдөр хүртэл бүртгэж байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Улаанбаатар дахь Оросын шинжлэх ухаан, соёлын төвийн вэб хаягаас авна уу.  (2020-03-09 08:46:00)

Хууль эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох

Монгол Улсын Засгийн газар нь цөмийн аюулгүй байдал, цацрагийн хамгаалалт, баталгааг хангах талаар олон улсын гэрээ эрх зүйн дараах баримт бичгээр хүлээсэн үүргээ бүрэн биелүүлж ажиллаж байна.

Эрх зүйн баримт бичгийн нэр Нэгдэн орсон огноо
1 Цөмийн материалын биечлэн хамгаалалтын тухай конвенц; 1986 он
2 Цөмийн зэвсэгийг үл дэлгэрүүлэх тухай олон улсын гэрээ; 1963 он
3 Цөмийн ослыг нэн дариу мэдээлэх тухай конвенц; 1987 он
4 Цөмийн болон цацрагийн ослын үед харилцан туслалцаа үзүүлэх тухай конвенци; 1987 он
5 Цөмийн зэвсэг үл дэлгэрүүлэх гэрээтэй холбогдсон баталгааг хэрэглэх тухай хэлэлцээр; 1972 он
6 Цөмийн зэвсгийг үл дэлгэрүүлэх тухай гэрээтэй холбогдуулан баталгаа хэрэглэх тухай Монгол Улс, ОУАЭА хооронд байгуулсан Хэлэлцээрийн нэмэлт протокол; 2001 он
7 Аюултай хог хаягдлыг хил дамжуулан тээвэрлэх, зайлуулахад хяналт тавих тухай Базелийн конвенц; 1996 он
8 Цөмийн туршилтыг бүрэн хориглох гэрээ;  
9 Цөмийн террорист үйлдлийг хориглох тухай Олон Улсын конвенц;  


Цаашид Цөмийн аюулгүй байдлын конвенци, Ашигласан түлш болон цацрагийн хаягдлын аюулгүй байдлын менежментийн нэгдсэн конвенци, Цөмийн материалыг биечлэн хамгаалах тухай конвенцийн нэмэлт, Бага тооны протоколд нэгдэн орохоор ажиллаж байна.