Цөмийн энергийн комиссын Ажлын албанд дараах нээлттэй ажлын байранд сонгон шалгаруулж авна. (2020-05-28 04:08:00)

Монгол Улсын Засгийн газрын 2009 оны 222 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралт

МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРӨӨС ЦАЦРАГ ИДЭВХТ АШИГТ МАЛТМАЛ БОЛОН ЦӨМИЙН ЭНЕРГИЙН
ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨРИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 (сая.төгрөг)

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Гүйцэтгэх байгууллага

Оролцогч талууд

Хугацаа

Урьдчилсан байдлаар тооцсон төсөв

Улсын төсвийн хөрөнгө

Хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалт

Зээл тусламж

Нэг. Цацраг идэвхт ашигт малтмал болон цөмийн энерги ашиглах удирдлага, хяналтын тогтолцоо, зохион байгуулалтын бүтцийг бүрдүүлэх

1

Ерөнхий сайдын эрхлэх ажлын үндсэн хүрээнд ажиллах цөмийн энергийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалтыг шинэчлэн тогтоох, үйл ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх

ЗГХЭГ, ЦЭГ

 

2009

 

 

 

2

 

Цөмийн судалгаа, технологийн үндэсний хүрээлэнг байгуулах

 

ЗГХЭГ, БСШУЯ

ЦЭГ

2009

4000.0

 

5000.0

3

Цацраг идэвхт ашигт малтмалын судалгаа, эрэл, хайгуул, олборлолт, боловсруулалт, цөмийн эрчим хүч ашиглах үйл ажиллагааг эрхлэх төрийн өмчит компани байгуулах,  өргөжүүлэн хөгжүүлэх

ЭБЭХЯ, ЦЭГ

ТӨХ

2009

100.0

 

 

 Хоёр. Цацраг идэвхт ашигт малтмал болон цөмийн энерги  ашиглахтай холбоотойэрх зүйн орчныг бүрдүүлэх 

1

Цацраг идэвхт ашигт малтмалын судалгаа, эрэл, хайгуул, олборлолт, боловсруулалт, цөмийн энерги ашиглах, цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдлыг хангахтай холбоотой үйл ажиллагааны эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх

ЭБЭХЯ, ЦЭГ

ХЗДХЯ, ТӨХ

2009.YШ сар

1.0

 

 

2

Цөмийн болон цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдалтай холбоотой дүрэм, журам, стандартыг олон улсын шаардлагад нийцүүлэн шинэчлэн баталж, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах

ЦЭГ

ХЗДХЯ, ЭБЭХЯ, СХЗГ

2009-2010

100.0

 

100.0

Гурав. Цацраг идэвхт ашигт малтмалын нөөц /батлагдсан/-ийг нэмэгдүүлэх, ашиглах 

1

Цацраг идэвхт ашигт малтмалын судалгаа, эрэл, хайгуулын ажлыг өргөжүүлэх замаар түүний нөөц /батлагдсан/-ийг нэмэгдүүлэх

ЭБЭХЯ

ЦЭГ

2009-2015

15000.0

400000.0

 

2

Хамтарч ажиллах стратегийн хөрөнгө оруулагч (СХО)-ийг сонгон шалгаруулах ажиллагаа, түүнд тавих нөхцөл, шаардлагыг боловсруулж, хэрэгжүүлэх

ЭБЭХЯ, ТӨХ, ЦЭГ

ХЗДХЯ, ГХЯ, ТЕГ

2009.IX сар

10.0

 

50.0

3

Цацраг идэвхт ашигт малтмал ашиглаж байгаа зарим гадаад улсуудаас туршлага судлах ажлыг зохион байгуулах

СЯ, ЦЭГ

 ДХЯ, ГХЯ,

ЭБЭХЯ

2009

30.0

 

100.0

 4

Цацраг идэвхт ашигт малтмалын хүдрийг олборлох, баяжуулах техник-эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулах, байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийх, цацраг идэвхт ашигт малтмал баяжуулах олон талын оролцоотой үйлдвэр байгуулах

ЭБЭХЯ, ЦЭГ, ТӨХ, Стратегийн хөрөнгө оруулагч

ХЗДХЯ, СЯ, БОАЖЯ, ТЕГ

2009-2015

1000.0

1500.0

 

5

Цацраг идэвхт агуулга өндөртэй нүүрс, нүүрсний үнс, фосфорит зэрэг ашигт малтмалаас уран ялган авах технологи нэвтрүүлэх

ЦЭГ, Стратегийн хөрөнгө оруулагч

ШУА, МУИС

2009-2011

30.0

1200.0

 

6

Цацрагийн үүсгүүр, цацраг идэвхт ашигт малтмал болон цөмийн хаягдлыг хадгалах, боловсруулах байгууламж байгуулах

ЦЭГ

БОАЖЯ

2010-2013

1000.0

10000.0

 

Дөрөв. Цацраг идэвхт ашигт малтмалын эрэл хайгуул, олборлолт, цөмийн энерги ашиглах өндөр технологийн чиглэлээр мэргэшсэн хүний нөөцийг тусгай хөтөлбөрийн дагуу бэлтгэх

1

Цацраг идэвхт ашигт малтмалын эрэл хайгуул, олборлолт, цөмийн энерги ашиглах, хяналт тавих, цөмийн эрчим хүч үйлдвэрлэх өндөр технологийн чиглэлээр мэргэшсэн хүний нөөцийг цацраг идэвхт ашигт малтмалын үйлдвэрлэл эрхэлдэг, цөмийн эрчим хүчний эх үүсвэртэй улс орнуудад тусгай хөтөлбөрөөр бэлтгэж, дадлагажуулах

ЦЭГ

 

ЭБЭХЯ, БСШУЯ, МУИС, ШУТИС

2009-2015

1000.0

5000.0

5000.0

2

Цацраг идэвхт ашигт малтмалын эрэл хайгуул, олборлолт, цөмийн энерги ашиглах, хяналт тавих, цөмийн эрчим хүч үйлдвэрлэх өндөр технологийн чиглэлээр мэргэшсэн хүний нөөцийг дотооддоо бэлтгэх, чадваржуулах, давтан сургах тогтолцоог бий болгох, хяналт, хэмжилтийн тоног төхөөрөмжийг сайжруулах

БСШУЯ

ЦЭГ

2009-2015

80.0

 

 

Тав. Цацраг идэвхт ашигт малтмал болон цөмийн энерги ашиглах чиглэлээр эрдэм шинжилгээ, туршилт, судалгааны ажлыг өргөтгөх

1

Цацраг идэвхт ашигт малтмал болон цөмийн судалгааны тэргүүлэх чиглэлийг тогтоох

СЯ, БСШУЯ,  ЦЭГ

ШУА, МУИС

2009-2015

7.0

 

 

2

Эрдэм шинжилгээний байгууллага, их сургуулийн цөмийн технологийн судалгааны тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх, хүний нөөцийн чадавхийг сайжруулах

СЯ, БСШУЯЦЭГ, ШУА, МУИС

 

2009-2012

15000.0

 

5000.0

3

Эрчим хүчний хэрэгцээ, борлуулалт, хангамж, экспортын боломжид цөмийн эрчим хүчний эзлэх хувь хэмжээг тооцоолж, хэрэгжүүлэх

ЭБЭХЯ, ЦЭГ

ШУА, МУИС

2009-2010

6.0

 

 

4

Цөмийн судалгааны реактортой болох, түүний техник-эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах

БСШУЯ, ЦЭГ

ШУА, МУИС

2009-2011

5.0

 

3000.0

Зургаа. Цөмийн эрчим хүчний эх үүсвэр барих ажлын бэлтгэлийг хангаж хэрэгжүүлэх

1

Цөмийн эрчим хүчний эх үүсвэр барьж байгуулах техник-эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулж, байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийх

ЭБЭХЯ, ЦЭГ, ТЕГ

БОАЖЯ

2009-2011

2000.0

 

 

2

Цөмийн эрчим хүчний эх үүсвэр барих стратегийн хөрөнгө оруулагчдыг тодорхой нөхцөл, шаардлагын дагуу сонгон шалгаруулах

ЦЭГ, ТӨХ, ТЕГ

ХЗДХЯ, ЭБЭХЯ, ТЕГ

2009-2011

1200.0

 

 

3

Цөмийн эрчим хүчний эх үүсвэрийг дэд бүтцийн хамт барьж байгуулах

ТЕГ, СХО

ЦЭГ

2011-2017

3000.0

1200000.0

 

4

Цөмийн эрчим хүч ашиглахын ач холбогдол, эдийн засгийн үр нөлөө, байгаль экологийн ашиг тусыг олон нийтэд сурталчлах

БСШУЯ, ЦЭГ, ТЕГ

ШУА, МУИС

2009-2017

1000.0

2000.0

 

5

Гадаад орнуудад цөмийн энерги ашиглаж байгаа үйл ажиллагаатай танилцах, туршлага судлах, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх

СЯ, ЦЭГ, ТЕГ

ГХЯ,
ЭБЭХЯ

2009

30.0

 

100.0

Долоо. Цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдлыг хангах, цацраг идэвхт материалыг тээвэрлэх, хаягдлыг боловсруулах, хадгалах үйл ажиллагааг олон улсын стандартын шаардлагын дагуу гүйцэтгэх

1

Цөмийн болон цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдалд хяналт тавих үндэсний дэд бүтэц, хяналтын  тогтолцоог олон улсын стандартын шаардлагад нийцүүлэх арга хэмжээ авах

ЦЭГ

 

2009

100.0

 

200.0

2

Цөмийн аюулгүй байдал, цацрагийн хамгаалалтын техникийн чадавхийг бэхжүүлэх, дотоод шарлагын болон дозиметрийн тохируулгын хоёрдогч стандартын лабораторийг шинээр байгуулах

ЦЭГ

 

2009-2010

100.0

 

500.0

3

Цацрагийн аюулгүй байдлыг хянах орчны мониторингийн тогтолцоог бий болгох, хяналтын лаборатори шинээр байгуулах

БОАЖЯ, ЦЭГ

ТЕГ

2009-2010

300.0

 

 

4

Цөмийн болон цацрагийн болзошгүй ослын үед хэрэгжүүлэх арга хэмжээний үндэсний төлөвлөгөөг боловсруулах, мэргэжлийн байгууллагуудыг цацрагийн хамгаалалтын техник, хэрэгслээр хангах

ЦЭГ, ОБЕГ

ТЕГ

2009-2010

3000.0

 

 

5

Улсын хилээр цөмийн материал, цацрагийн үүсгүүрийг хууль бусаар нэвтрүүлэхэд тавих хяналтыг сайжруулах

МХЕГ

ХЗДХЯ, СЯ, ЦЭГ

2009-2011

20.0

 

10000.0

Дүн

 

 

 

48 тэрбум 119 сая

4 их наяд 317 тэрбум

29 тэрбум 50 сая

НИЙТ

4 их наяд 394 тэрбум 169 сая төгрөг