Цөмийн энергийн комиссын Ажлын албанд дараах нээлттэй ажлын байранд сонгон шалгаруулж авна. (2020-05-28 04:08:00)

Сургалт

“Ураны хайгуул, судалгааны үед цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдлыг хангах нь” сэдэвт сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа.

“Ураны хайгуул, судалгааны үед цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдлыг хангах нь” сэдэвт сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа.

2011 оны 05 дугаар сарын 20-21- ний өдрүүдэд Цөмийн энергийн газар, Цөмийн технологийг хөгжүүлэх сангаас хамтран зохион байгуулсан “Ураны хайгуул, судалгааны үед цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдлыг хангах нь” сэдэвт сургалт зохион байгуулж, ураны хайгуул, судалгааны үйл ажиллагаа эрхэлдэг 13 аж ахуйн нэгжийн 30 гаруй ажилтанг хамрууллаа.
 
Тус сургалтаар цөмийн болон цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдлын холбогдолтой Монгол улсын болон олон улсын хууль дүрэм, стандарт, цөмийн болон цацрагийн хяналтын чиглэлүүд, хяналтанд ашигладаг багаж төхөөрөмж, тавигдах шаардлагууд, хяналтаар илэрдэг нийтлэг зөрчлүүд, дэлхийн зах зээл дэх ураны үйлдвэрлэл, эрэлт хэрэгцээ, цацрагийн ослын шалтгаанууд, урьдчилан сэргийлэх, цацрагийн болон дозиметрийн хэмжигдэхүүн, нэгжүүд, цөмийн цацраг бодистой харилцан үйлчлэх, цацрагийн биологийн үйлчлэл, цацрагийн шарлага, цацраг идэвхт тоосонцорын хор нөлөөг багасгах арга, дотоод болон гадаад шарлага, мэргэжлийн шарлагын цацрагийн хамгаалалт, ажлын байрны цацрагийн хяналт, ураны уурхай орчмын гадаад орчны цацрагийн мониторинг, ураны далд уурхай дахь цацрагийн түвшин, радоны хуримтлал, Уран-цөмийн түлш, цөмийн түлшний цикл, байгалийн цацрагийн дэвсгэр түвшин, радоны хяналт, радон тодорхойлох стандарт аргууд, цөмийн цацрагийн тунгийн хязгаар, гадаргын бохирдлын байж болох хэмжээ, цацрагийн хамгаалалтын хөтөлбөр, цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм, ураны геологийн судалгаа, эрэл-хайгуулын ажлын үед тавигдах шаардлагууд зэрэг сэдвүүдээр сургалт явуулж, цацрагийн хамгаалалтын тооцоо хийх, цацрагийн хэмжилт хийх аргачлал болон цацрагийн бохирдлыг илрүүлэх дадлагын ажлууд хийгдэж, цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдлын талаар зохих мэдлэг олгож, гэрчилгээ олгов.