Олон улсын атомын энергийн агентлаг (ОУАЭА)-аас “Цөмийн аюулгүй байдлын ирээдүй” сэдэвт эссэ бичлэгийн уралдааныг залуу эрдэмтэн, судлаачдын дунд зарлаж байна. ОУАЭА-аас “Цөмийн аюулгүй байдал: Тогтворжуулах ба бэхжүүлэх хүчин чармайлт” сэдэвт олон улсын бага хурлыг 2020 оны 02 дугаар сарын 10-14-ний өдрүүдэд Австри Улсын Вена хотноо зохион байгуулна. Хурлаар улс орнуудын цөмийн аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх, цөмийн аюулгүй байдалд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, ОУАЭА-ийн цөмийн аюулгүй байдлын удирдамж, сайн туршлагуудыг дэмжих, цөмийн аюулгүй байдлын чиглэлээр хэрэгжүүлэх цаашдын арга хэмжээнүүдийг боловсронгуй болгох талаар хэлэлцэнэ. (2019-05-23 07:22:00)

Мэдээ

Цөмийн энергийн комиссын дэргэдэх Цацрагийн аюулгүйн зөвлөлийн ээлжит хуралдаан боллоо

Цөмийн энергийн комиссын дэргэдэх Цацрагийн аюулгүйн зөвлөлийн ээлжит хуралдаан боллоо

Цөмийн энергийн комиссын Ажлын алба нь холбогдох төрийн байгууллагуудтай хамтран Европын Холбооны Цөмийн аюулгүй ажиллагааны хөтөлбөрийн хүрээнд “Ураны олборлолт, боловсруулалтын хяналтын тогтолцоог бий болгох нь” төслийг хэрэгжүүлж, Цацраг идэвхт ашигт малтмалын олборлолт, боловсруулалтын цацрагийн аюулгүй ажиллагаатай холбоотой 1 дүрэм , 6 зөвлөмж, 5 дотоод журмын төсөл боловсруулан гаргасан.

Цөмийн энергийн комиссын дэргэдэх Цацрагийн аюулгүйн зөвлөлийн 2017 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуралдаанаар “Цацраг идэвхт ашигт малтмалын олборлолт, боловсруулалтын цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм”-ийн төслийг хэлэлцэж, Цөмийн энергийн комиссын хуралдаанаар хэлэлцүүлэн батлуулах,  дагалдах 6 зөвлөмжийг Цөмийн энергийн комиссын Ажлын албаны даргын тушаалаар батлуулах, мөн 5 дотоод журмыг дотооддоо мөрдүүлэхээр холбогдох төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлэх тухай зөвлөмж гаргалаа.

Эдгээр дүрэм, зөвлөмжүүд нь цацраг идэвхт ашигт малтмалын олборлолт, боловсруулалтын үйл ажиллагааны явцад ажилтнууд, хүн ам, хүрээлэн буй орчинг цацрагийн сөрөг нөлөөллөөс сэргийлэх, ирээдүйд учирч болзошгүй эрсдлийг бууруулах, цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй ажиллагааг хангахад чухал ач холбогдолтой төдийгүй төрийн байгууллага болон оператор байгууллага уран олборлох, боловсруулах үйл ажиллагаандаа аюулгүй байдлыг хангуулах, хяналт, хариуцлагыг дээшлүүлэх, байгууллагын удирдлагын түвшинд менежментийг сайжруулахад дэмжлэг болох юм.